اطلاعات تماس

شهریار ، خیابان شریعتی (آهنگران)، بعد از شبكه بهداشت قدیم، انتهای كوچه آرش  |  02165280940  |  02165280941  |  02165280942

گزارش ماهانه زبان

گزارش زبان انگلیسی مهر ماه 97

گزارش زبان انگلیسی مهر ماه 1397

گزارش زبان انگلیسی آبان ماه 97

گزارش زبان انگلیسی آبان ماه 1397

گزارش زبان انگلیسی آذر ماه 97

گزارش زبان انگلیسی آذر ماه 1397


گزارش زبان انگلیسی دی ماه 97

گزارش زبان انگلیسی دی ماه 1397

گزارش زبان انگلیسی بهمن ماه 97

گزارش زبان انگلیسی بهمن ماه 1397

گزارش زبان انگلیسی اسفند ماه 97

گزارش زبان انگلیسی اسفند ماه 1397


گزارش زبان انگلیسی فروردین ماه 98

گزارش زبان انگلیسی فروردین ماه 1398

گزارش زبان انگلیسی اردیبشهت ماه 98

گزارش زبان انگلیسی اردیبهشت ماه 1398

گزارش زبان انگلیسی مهر ماه 98

گزارش زبان انگلیسی مهر ماه 1398